ЗА  АВТОРА

______________________________________________________________________________________________________________

 

T.N sm3Татяна Николаевна Микушина (родена през 1958 г.) е известен обществен деец, основоположник на философско-етично Учение, което е насочено за възстановяване нравствеността и морала в обществото. Тя е автор на повече от 50 книги. Много от нейните трудове са преведени на други езици: английски, немски, португалски, български, латвийски, литовски, арменски, турски и други, издадени са в Европа и САЩ.

Книгите имат Божествен произход и се записват от Татяна Микушина с особена методика на медитация в присъствието на високодуховни Същества. В продължение на 10 години повече от петдесет Същества на Светлината дават своите Послания чрез своя Посланик Татяна под формата на беседи и наставления. Тези Велики Учители пребивават във фините планове на битието и са известни на човечеството като Възнесени Владици или Владици на Мъдростта (Владиците на Шамбала).

От 2005 г. до 2016 г. от Посланика Татяна Николаевна Микушина са били приети повече от 470 Послания. Всички Послания са публикувани в книгите „Слово на Мъдростта“, според последователността на приетите цикли.

Съвкупността от всички Послания съдържа стройно Учение, основата на което е Нравственият Закон. Съществата на Светлината обясняват на нас, хората, които сме сега във въплъщение, защо е необходимо да се придържаме към нравствените принципи в живота си, затова се дават знания за двата най-важни закона: Законa за Кармата и Законa за Реинкарнацията.

Темите, осветени в книгите са: Доброто и злото, препоръки за безопасно живеене в съвремения свят, знание за енергийния строеж на човека, неговите „тленна“ и „нетленна“ части, разбиране за еволюционния път на развитие на човечеството и ускорения път или Пътя на Посвещенията, мистични знания за връзката с Далечни светове и много други.

В тези книги се засягат всички проблеми, които стоят пред обществото, дават се практически препоръки по актуалните въпроси на съвременността.

Зад голямото разнообразие от засегнати теми стои стройно Учение, което не противоречи на нито едно от нравствените Учения, дошли в нашия свят чрез древните и съвременни мислители и философи.

Последователното всекидневно четене на Посланията в този хронологичен ред, в който са били дадени, променя съзнанието на четящия. И постепенно, чрез изменение на съзнанието, се променя и обкръжаващата ни действителност.

Един от основните постулати на Учението е: външният свят представлява огледало, в което се отразява нашето съзнание.

На съвършеното съзнание съответства съвършен свят. За да се върне Златният Век в нашия свят е нужно 1% от населението на земното кълбо доброволно да реши да промени съзнанието си, да повдигне съзнанието си до ново еволюционно ниво.

Прочетете повече...